Statut

Rozdział I

  

Postanowienia ogólne.

§ 1

1.(zmieniono)

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę                   Stowarzyszenie na Rzecz Osób z autyzmem „SNOA”

2. skreślono

3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych , działa na podstawie przepisów zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej .

4. (dodano)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z autyzmem „SNOA” jest organizacją społeczną działającą na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin i wychowawców, poprzez prowadzenia działań obejmujących bezpośrednią pomoc terapeutyczną oraz pomoc w zakresie wsparcia, szkoleń i konsultacji dla rodziców, wychowawców i innych osób mających styczność z osobami z autyzmem.

§ 2

1. (zmieniono)

Terenem działalności stowarzyszenia jest Terytorium Rzeczpospolitej a siedzibą władz miasto Kwidzyn .

2. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując jednak autonomię.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

4. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

5. Do prowadzenia stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział II

 

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 3

1.Stowarzyszenie może podejmować działania w kierunku poszerzania wiedzy na temat wczesnej interwencji i terapii behawioralnej oraz budowania publicznej świadomości wczesnych oddziaływań terapeutycznych.

2 (zmieniono)

Stowarzyszenie może podejmować działania zmierzające do integracji osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi ze społeczeństwem ludzi zdrowych .

3. ( zmieniono )

Stowarzyszenie może podejmować działania wspierające rodziny i osoby zaangażowane w wychowanie osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

4. Stowarzyszenie może podejmować działania w celu opracowywania zasad programu terapii behawioralnej oraz wspomagania procesu terapeutycznego .

5. (dodano)

Stowarzyszenie może organizować i prowadzić różne formy lecznictwa, edukacji, opieki i pracy osób z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi,

§ 4

  1. Stowarzyszenie swe cele może realizować poprzez:

1)współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz ich wyspecjalizowanymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, placówkami naukowymi oraz służbą zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp.

2)propagowanie wiedzy o zaburzeniach autystycznych poprzez:

korzystanie ze środków masowego przekazu, organizowanie konferencji, zajęć edukacyjnych itp.

3) gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze źródeł określonych dalej w statucie.

4) wspieranie procesu edukacyjnego przez:

a-      Nawiązywanie współpracy z osobami prawnymi, specjalistami, terapeutami, wolontariuszami itp.,

b-     Prowadzenie punktu konsultacyjnego w celu informowania, diagnozowania oraz wspierania rodzin i osób zaangażowanych w edukację cierpiących na autyzm oraz inne zaburzenia rozwojowe,

c-      Pomoc w szkoleniu terapeutów, rodziców i wolontariuszy w zakresie oddziaływań terapeutycznych.

5) (dodano)

organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, punktów konsultacyjnych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, miejsc pracy chronionej oraz mieszkalnictwa dla osób z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi a także obozów rehabilitacyjnych

6) (dodano)

organizowanie i realizowanie zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i integracyjnych zmierzających do wspomagania rozwoju osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

7)(dodano)

organizowanie i realizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów na tematy związane z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym również odpłatnych,

8) (dodano)

organizowanie spotkań i festynów integracyjnych,

9)(dodano)

wydawanie poradników i informatorów, czasopism, podręczników, opracowań i pomocy edukacyjnych dotyczących niepełnosprawności i wad rozwojowych,

10)(dodano)

prowadzenie twórczości artystycznej,

11)(dodano)

organizowanie spotkań informacyjnych promujących działalność Stowarzyszenia

§ 4 a

(dodano)

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.

  1. Działalność nieodpłatna prowadzona jest w następujących obszarach:

a)    działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

b)    pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania

c)    działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

d)    działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

e)    wydawanie poradników i informatorów, czasopism, podręczników, opracowań i pomocy edukacyjnych dotyczących niepełnosprawności i wad rozwojowych,

f)     prowadzenie rejestru osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz gromadzenie informacji,

g)    gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze źródeł określonych dalej w statucie.

h)    współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi na terenie kraju i za granicą,

i)     prowadzenie rejestru specjalistów,

j)      organizowanie spotkań informacyjnych promujących działalność Stowarzyszenia

  1. Działalność odpłatna prowadzona jest w następujących obszarach:

a)    kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

b)    działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna

c)    organizowanie obozów rehabilitacyjnych z zakwaterowaniem

d)    organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, punktów konsultacyjnych, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej, miejsc pracy chronionej oraz mieszkalnictwa dla osób z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi a także obozów rehabilitacyjnych

e)    organizowanie i realizowanie zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i integracyjnych zmierzających do wspomagania rozwoju osób z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

f)     prowadzenie rejestru specjalistów,

g)    organizowanie i realizowanie spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów na tematy związane z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym również odpłatnych,

Rozdział III

 

Członkowie – prawa i obowiązki.

 

§ 5

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkiem stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również obcokrajowiec mieszkający stale za granicą, mający pełną zdolność do czynności prawnych, który zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez Zarząd.

§ 6

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego wyboru do władz,

2) korzystania z urządzeń

3) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest:

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał związanych z działalnością stowarzyszenia,

2)  regularnie płacić składki członkowskie,

3)  aktywnie uczestniczyć w realizacji celów stowarzyszenia,

§ 7

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele stowarzyszenia, złożyły pisemne zobowiązanie płacenia składek (zadeklarowanych) i zostały przyjęte uchwałą Zarządu.

2. Członkowie wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych, poza czynnym i biernym prawem wyboru do władz stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mogą składać wnioski w sprawie działalności stowarzyszenia i brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.

4. Na zasadach ogólnych i określonych w odrębnych przepisach członek wspierający może być reprezentowany przez swego pełnomocnika.

§ 8

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia lub idei, do realizacji, których powołane zostało stowarzyszenie.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, przy czym jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 9

1.  Przynależność do stowarzyszenia ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

2) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek

3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu :

a – działania na szkodę stowarzyszenia

b – naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia

c – w przypadku członków, będących osobami fizycznymi – skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia wolności lub orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

d – śmierci członka – osoby publicznej, lub likwidacji – członka osoby prawnej

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

 

Organy stowarzyszenia

§ 10

1. Władzami stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków (zwyczajnych, wspierających i honorowych) zwane dalej Walnym Zebraniem

2) Zarząd zwany dalej Zarządem

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 3 lata z możliwością tylko 2 krotnego wyboru na to samo stanowisko, chyba, że inaczej zadecyduje Walne Zebranie.

3. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos Prezesa

4. Wybory do władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.

5. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych w trakcie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

§ 11

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władza stowarzyszenia

2.   Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 1 rok lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek, co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.

3.   Zarząd zawiadamia pisemnie członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.

4.  W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

5.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. Wyjątkiem są uchwały o zmianie Statutu oraz uchwały o likwidacji stowarzyszenia.

6.  Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie 1/3 osób obecnych głosowanie poszczególnych spraw może być przeprowadzone w głosowaniu tajnym.

7.   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności stowarzyszenia

3) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,

4) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie zmian statutu,

6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia, przy czym uchwała o zmianie statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków,

7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązani stowarzyszenia,     przy czym uchwała o rozwiązaniu       wymaga większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków,

9) uchwalanie

8) nadawanie godności członka honorowego, regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

10) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

11)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków,

12) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,

13) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na  szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków.

8. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania nie obowiązuje.

9.  Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.

§ 12

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku

2.    W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu stowarzyszenia biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie stowarzyszenia     obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.    W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu stowarzyszenia- w pierwszym terminie- winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania; w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia- może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 13

1. Zarząd stowarzyszenia kieruje jego pracą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.

Zarząd składa się od 4 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie Członków stowarzyszenia.

3. Zarząd może dokooptować nowych członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej ¼ składu pochodzącego z wyboru.

4. Do kompetencji i zakresu działania Zarządu stowarzyszenia należy:

1) kierowanie działalnością stowarzyszenia,

2) przyjmowanie nowych członków,

3) zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem stowarzyszenia,

4) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,

5) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Członków stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w ich imieniu,

7) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) zwoływanie Walnego Zebrania oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy krajowe i międzynarodowe,

10) czuwanie nad przestrzeganiem statutu przez wszystkich członków stowarzyszenia,

5. Realizacja ustalonych zadań Zarządu oraz jego członków odbywa się w formie opracowanych i podejmowanych uchwał na posiedzeniach Zarządu oraz w drodze wypełniania obowiązków przypisanych Prezesowi i członkom Zarządu stowarzyszenia.

§ 14

1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb:

1) posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, w wyjątkowych przypadkach     wyznaczony przez niego członek Zarządu, który ustala porządek obrad.

2)   Prezes zawiadamia członów Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

3) w nagłych przypadkach Prezes  może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia,

4) w zawiadomieniu o posiedzeniu podaje się porządek obrad,

5) uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych,

6) w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa stowarzyszenia,

7)    w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone przez Prezesa lub członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia,

8) posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podpisuje je protokolant i przewodniczący posiedzenia,

9) protokół z posiedzenia powinien zawierać:

a – numer kolejny i datę posiedzenia

b – nazwiska osób obecnych na posiedzeniu

c – porządek posiedzenia

d – istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,

e – stwierdzenia podjęcia uchwały i   postanowień, ich treść oraz wyniki głosowania ,

f – zadania odrębne

10) Zatwierdzone protokoły dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu stowarzyszenia .

§ 15

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego .

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia, a w szczególności:

1) kontrola gospodarki finansowej stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

2) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

3) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności,

4) uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej

5) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków

4. Kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz do roku.

5.  Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia ma prawo wystąpić do Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień, a w ciągu roku sprawdzić, czy wnioski zostały zrealizowane.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§16

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości       i fundusze

2.    Na fundusze stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie ,

2) dotacje, subwencje władz państwowych, organizacji pozarządowych i zakładów pracy ,

3) darowizny, spadki , zapisy ,

4) inne (np. nawiązki)

5) w przyszłości: dochód z ewentualnej działalności gospodarczej po uzyskaniu na drodze sądowej statusu stowarzyszenia- podmiotu gospodarczego)

3. Wysokość rocznej składki członkowskiej jest kwotą równą 10 % minimalnej płacy miesięcznej w jednostkach gospodarki uspołecznionej, ogłoszonej obowiązującej w grudniu poprzedniego roku, a ogłoszonej w przepisach wykonawczych w Dzienniku Ustaw.

4. Wszyscy członkowie stowarzyszenia zobowiązani są do uregulowania składki członkowskiej w terminie do końca marca każdego roku.

5.  Nowi członkowie stowarzyszenia regulują całość rocznej składki członkowskiej w terminie do trzydziestu dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu do stowarzyszenia

§17

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej stowarzyszenia ustala Zarząd.

2. Oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wice prezes, w sprawach majątkowych – Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik.

3.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.

§ 18

  1. Stowarzyszenie nie będzie :

1)    Udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2)    Przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracownikom lub ich krewnym, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)    Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów stowarzyszenia

4)    Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich bliscy,

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe.

 

 

§ 19

 

1. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę w sprawie przekazania jego majątku. Likwidatorem zostaje ostatni Zarząd stowarzyszenia.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

                                                                                                        Kwidzyn. Dn. 26.05.2008 r

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem

„ SNOA ”

( nazwa zmieniona )

STATUT

Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi na walnym zebraniu   26.05.2008 r.

Dodaj komentarz