Projekty

PROJEKT

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 6. INTEGRACJA, Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług społecznych oraz w ramach Osi Priorytetowej 7. ZDROWIE I OPIEKA, Działania 7.3 Infrastruktura społeczna Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” – Lider Projektu wraz z partnerami: Miastem Kwidzyn i Powiatem Kwidzyńskim pozyskało fundusze z urzędu marszałkowskiego na projekty pn. „Mieszkania wspomagane (wraz z usługa opiekuńczą, asystencką lub treningiem samodzielności)” oraz ,,Budowa i rozbudowa, roboty budowlane (przebudowa i remont) obiektów infrastruktury społecznej na rzecz usług opiekuńczych, miejsc opieki wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkań chronionych i wspomaganych wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Celem Działania 7.3 jest realizacja na terenie miasta Kwidzyn zwiększenia systemu dostępu usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez wyremontowanie i zaadaptowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowa Góra 8/2 w Kwidzynie o łącznej powierzchni 96,05 m2.
Poddziałanie 6.2.2 ma na celu zwiększenie systemu dostępu usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, zakładając utworzenie 3 nowych trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, zwiększających dostępność tych usług dla min. 12 os (3K, 9M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną. Zaplanowane działania to m.in.: przygotowanie kadry do realizacji zadania, prowadzenie mieszkania treningowego, trening kulinarny, zajęcia terapeutyczne –warsztatowe, trening umiejętności społecznych, zajęcia usprawniające fizycznie, warsztaty aktywizujące i integrujące oraz indywidualne wsparcie psychologa.
Projekt infrastrukturalny jest komplementarny z przedsięwzięciem współfinansowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwota wnioskowana przez SNOA w ramach Działania 7.3 (projektu inwestycyjnego) wynosi 520 522,09 zł, natomiast kwota wnioskowana w ramach Poddziałania 6.2.2 wynosi 485 839,50 zł.

Krok w przyszłość – system działań specjalistycznych zwiększających umiejętności samoobsługowe, werbalne, poznawcze i społeczne u osób ze spektrum autyzmu.
Współfinansowany ze środków PFRON, realizowanym w terminie 1.04.2022 do 31.03.2025 Konkursu „Sięgam po sukces 

I okres finansowania 1.04.2022 do 31.03.2023
Całkowity koszt projektu 556187 zł dofinansowanie z PFRON 517379 zł 
 
 
II okres finansowania 1.04.2023 do 31.03.2024
Całkowity koszt projektu 1175661 zł dofinansowanie z PFRON 1098045 zł
 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” realizuje projekt – ,,Mogę sam – system działań specjalistycznych zwiększających samodzielność funkcjonowania osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,, – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek w terminie od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2022.
Środki na realizacje projektu przekazane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I OKRES FINANSOWANIA – od 1.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Całkowity kosz projektu 300585,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć 00/100)

PERON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości  274235,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć 00/100), w tym: koszty bieżące ogółem do kwoty 274235,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć 00/100).

Wkład finansowy ze źródeł niepublicznych w wysokości 26350,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100).

Uczestnikami projektu będzie docelowo 17 beneficjentów w różnym wieku, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności  (diagnozę autyzmu, lub zaburzenia pokrewnego, autyzm współwystępujący z niepełnosprawność intelektualną, czyli tzw. Niepełnosprawność sprzężona) z terenu Województwa Pomorskiego, z obszaru Powiatu Kwidzyńskiego i Tczewskiego.

Rekrutacja odbywała się na zasadach równego dostępu dla wszystkich potencjalnych beneficjentów projektu. W pierwszej kolejności rekrutowani byli beneficjenci spośród członków stowarzyszenia.

Harmonogram realizacji projektu: 

II OKRES FINANSOWANIA – od 1.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

Całkowity kosz projektu 343540,00 zł (słownie złotych: trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści 00/100)

PERON dofinansuje realizację projektu do łącznej wysokości  317190,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 00/100)

Wkład własny: 26350 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100)

Uczestnikami projektu będzie docelowo 17 beneficjentów w różnym wieku, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności  (diagnozę autyzmu, lub zaburzenia pokrewnego, autyzm współwystępujący z niepełnosprawność intelektualną, czyli tzw. Niepełnosprawność sprzężona) z terenu Województwa Pomorskiego, z obszaru Powiatu Kwidzyńskiego i Tczewskiego.

Rekrutacja odbywała się na zasadach równego dostępu dla wszystkich potencjalnych beneficjentów projektu. W pierwszej kolejności rekrutowani byli beneficjenci spośród członków stowarzyszenia.

Harmonogram realizacji projektu: 

Projekty realizowane przez SNOA w latach 2019-2022:

 

 Projekty realizowane przez SNOA w roku 2017:

 • „Wkraczam w samodzielność” – program rozwijania umiejętności samoobsługowych, werbalnych, poznawczych i społecznych u dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, a jego realizacja odbywa się w terminie od 1 kwietnia 2017 r do 31 marca 2018 r. oraz od 1 kwietnia 2018 r do 31 marca roku 2019 (II cześć projektu). W projekcie udział bierze 14 beneficjentów z autyzmem oraz zaburzeniami pokrewnymi. Beneficjenci rekrutowani byli spośród rodzin będących członkami stowarzyszenia. W ramach projektu realizowane są zajęcia terapii i indywidualnej , superwizje terapeutyczne wraz z programami , szkolenia dla rodziców oraz indywidualne konsultacje terapeutów z rodzicami. 

 • „JUTRO NIE MA GRANIC” – program rozwijania umiejętności werbalnych, samoobsługowych i społecznych u dzieci cierpiących na autyzm dziecięcy (II edycja) – współfinansowany ze środków PFRON.
 • „SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – wyjazd do Jump City w Gdyni – współfinansowany ze środków PFRON.
 • „WSPIERANIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE INTEGRACJI ORAZ SZEROKO ROZUMIANEJ REHABILITACJI ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” – zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Kwidzyńskiego.
 

Projekty realizowane przez SNOA w poprzednich latach:

 
  • CHCEMY BYĆ Z WAMI – OGÓLNOROZWOJOWY PROGRAM WSPARCIA DLA RODZIN ORAZ DZIECI Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI – projekt finansowany przez Samorząd województwa Pomorskiego
  • ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY CIERPIĄCYCH NA AUTYZM DZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM – projekt finansowany przez Samorząd województwa pomorskiego
  • USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM– projekt finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  • USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM ORAZ POMOC ICH RODZINOM – finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w – sierpień – wrzesień 2007
  • FESTYN INTEGRACYJNY – finansowany przez starostwo Powiatowe w Kwidzynie
  • USAMODZIELNIANIA I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM ORAZ POMOC ICH RODZINOM – finansowany przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie . – sierpień – wrzesień
  • PROGRAM KOMPLEKSOWEJ POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM – Rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży cierpiących na autyzm dziecięcy oraz pomoc ich rodzinom- finansowany przez Ministerstwo Zdrowia – listopad- grudzień 2006
  • FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. USAMODZIELNIENIE I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM II edycja. – finansowany przez Urząd Pracy i Polityki Społecznej ł- realizowany w terminie październik – grudzień 2006
  • FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. USAMODZIELNIENIE I INTERGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI CHORYCH NA AUTYZM WCZESNODZIECIĘCY ORAZ POMOC ICH RODZINOM. – z przekazanych przez Urząd Polityki Społecznej środków finansowe
  • ZAKUP POMOCY EDUKACYJNYCH NIEZBĘDNYCH W TERAPII DZIECI Z AUTYZMEM – za przekazane przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zakupione zostały pomoce edukacyjne wykorzystywane w terapii z dziećmi.
 • KONFERENCJA „TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE I INTEGRACJA OSÓB CHORYCH NA AUTYZM ZE ŚRODOWISKIEM – przekazana przez Starostwo Powiatowe suma  wykorzystana była na zorganizowanie konferencji, opłacenie prelegentów, wynajem sali i poczęstunek dla gości.
Scroll Up Skip to content