Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa

TEMAT: Wykorzystanie technik nauczania Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z dorosłymi osobami ASD (planowanie i realizacja procesu przygotowania do pracy).

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem w Kwidzynie PROWADZĄCY: Paulina Grochowska, Izabela Karpińska
CZAS TRWANIA: około 4 godziny zegarowe
ZAKRES TEMATYCZNY:

 •   Funkcjonowanie dorosłych osób z ASD.

 •   Komunikacja osób z ASD.

 •   Rozwijanie zachowań pożądanych: motywacja, dostosowanie środowiska, generalizacja.

 •   Techniki nauczania w praktyce: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, łańcuchy czynności.

  KOSZT SZKOLENIA : 1600 zł
  KONTAKT: e-mail: sokolowska25@wp.pl

  tel. Paulina Grochowska : 508319412

TEMAT: Stosowana Analiza Zachowania- jak wykorzystać podstawy SAZ

w codziennej praktyce nauczycielskiej.

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM SNOA W KWIDZYNIE

PROWADZĄCY: Paulina Grochowska, Izabela Karpińska CZAS TRWANIA: 3 GODZINY
ZAKRES TEMATYCZNY:

 •   Proces uczenia się- zależności pomiędzy zachowaniem i konsekwencjami

 •   Behawioralne techniki uczenia nowych umiejętności

 •   Stosowanie wzmocnień i podpowiedzi

 •   Praca z zachowaniami trudnymi- ocena funkcjonalna

 •   Rola nauczyciela- cienia.
  KOSZT SZKOLENIA : 1200 zł.
  KONTAKT: e-mail: sokolowska25@wp.pl

  tel. Paulina Grochowska : 508319412

TEMAT: UCZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU W SZKOLE

OGÓLNODOSTĘPNEJ.
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM SNOA

W KWIDZYNIE
PROWADZĄCY: Paulina Grochowska, Izabela Karpińska CZAS TRWANIA: 6 GODZIN ZEGAROWYCH
KOSZT SZKOLENIA: 2 400 zł.
Telefon kontaktowy: 508 319 412
ZAKRES TEMATYCZNY:

1. Czym są zaburzenia ze spektrum autyzmu?

 •   Kryteria diagnostyczne autyzmu, Zespołu Aspergera według DSM V.

 •   Defcyty i trudnocci występuącce u osóbb z autyzmem i ZA.

  2. Jak pomóc dzieciom z autyzmem zdobywać wiedzę i umiejętności?

 •   Proces uczenia się- zależnocci pomiędzy zachowaniem i konsekwencąami.

 •   Behawioralne techniki uczenia nowych umieąętnocci.

 •   Stosowanie wzmocnień i podpowiedzi.

 •   Praca z zachowaniami trudnymi- ocena funkcąonalna.

  3. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole.

 •   Specyfczne trudnocci ucznia ze spektrum autyzmu i ich wpływ na funkcąonowanie w

  szkole.

 •   Rola nauczyciela wspomagaąccego w edukacąi ucznia ze spektrum autyzmu.

 •   Budowanie strategii proaktywnych, systemóbw motywacyąnych w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

 •   Model wspóbłpracy pomiędzy nauczycielem wspomagaąccym , wychowawcc, nauczycielami przedmiotóbw.

Scroll Up Skip to content