„SNOA” ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

          Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SNOA” ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora do nowo powstałego Niepublicznego

Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego w Kwidzynie

  1. Niezbędne kwalifikacje:

    1. Wykształcenie wyższe, magisterskie – pedagogiczne oraz zarządzanie oświatą

    2. Doświadczenie zawodowe (mile widziane osoby posiadające doświadczenie pracy w szkole oraz emerytowani pedagodzy, najlepiej na stanowisku dyrektora placówki oświatowej)

    3. Ukończony kurs pracy metodą behawioralną oraz staż odbyty w ,,SNOA ” Kwidzyn (wybrana osoba będzie zobowiązana odbyć staż w placówce stowarzyszenia, zakończony wynikiem pozytywnym)

    4. Niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

II. Oczekiwania odnośnie kandydata:

Szukamy osoby, która posiada doświadczenie w prowadzeniu placówki oświatowej oraz zarządzaniu zespołem. Wykonującej swoją pracę z zaangażowaniem i pasją, uporządkowanej i systematycznej, która wspólnie z zespołem stowarzyszenia wdroży nowatorską ofertę edukacyjną.

Pragniemy współpracować z osobą posiadającą wysokie umiejętności organizacji pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole, odpowiedzialnej, umiejącej określać cele i dążyć do ich realizacji.

III. Zakres obowiązków:

1. Kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki

2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

3. Sprawowanie należytej opieki oraz stwarzanie odpowiednich warunków dla rozwoju uczniów ośrodka

4. Planowanie i monitorowanie wydatków budżetowych

5. Wspieranie nauczycieli w zakresie realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym

6. Organizacja współpracy z rodzicami

7. Współpraca ze Stowarzyszeniem „SNOA”, jako organem współprowadzącym działania w zakresie OREW

8. Współpraca z terapeutami oraz superwizorem prowadzącym terapie indywidualne

dzieci i młodzieży

IV. Oferujemy:

– Rozwijającą pracę w nowej placówce, w młodym ambitnym zespole

– Możliwość rozwoju swojego warsztatu pracy oraz realizację autorskich pomysłów edukacyjnych

– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

– Dużą satysfakcję z wykonywanej pracy

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys i list motywacyjny

2. Przedstawienie ogólnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju placówki

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz niezbędne kwalifikacje

4. Kserokopie innych dokumentów bądź oświadczeń świadczących o posiadanych kwalifikacjach

5. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli są)

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101,poz.926 z późn.zm.)”

Komplet dokumentów prosimy składać drogą mailową na adres

e-mail: stowarzyszeniesnoa@gmail.com lub lasica2662@poczta.onet.pl

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Osoby kontaktowe:

Anna Jabłońska 661707974

Iweta Jabłońska 603969555